گزارش ضبط؛ سندی مهم در دیسکوگرافی

گالری

این گالری شامل 1 تصویر است.

  اساس بررسیهای دیسکوگرافی برگردآوری و استفاده از اطلاعات متقن و به استناد اسناد و مدارک گوناگونی صورت می گیرد که دامنه گسترده ای از صفحه ها، پاکت صفحه ها، کاتالوگها، آگهیهای تبلیغاتی صفحه ها، اطلاعات نمایندگان فروش صفحه، خاطرات … ادامه خواندن Continue reading