ضبط فارسی؛ نمادی از پیوند در گستره ایران فرهنگی

گالری

این گالری شامل 3 تصویر است.

اولین دستاوردهای صنعت ضبط صفحه، بجا ماندن یادگارهایی صوتی از مهمترین جنبه های فرهنگی هر سرزمینی بود که پای صنعت جدید بدان باز می شد. شواهد این مدعا را ابتدا در فهرست اولین سری ضبطهای مشرقی سال 1899 میلادی کمپانی … ادامه خواندن Continue reading