دیسکوگرافی بازی گری در عصر قاجار

گالری

یک قرن از ضبط اولین صفحه هایی که در زمره آثار بازیگری دسته بندی می شوند، می گذرد.در سال1284شمسی توسط کمپانی گرامافون در تهران21 اثر بازیگري ضبط می گردد که بر روي برچسب اغلب این صفحه ها کلمه تیارترنقش بسته … ادامه خواندن Continue reading